ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
- ตำบลด่านแม่คำมัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอลับแล ห่างจากที่ว่าการอำเภอลับแล ประมาณ 21 กิโลเมตร

เนื้อที่
- ตำบลด่านแม่คำมัน มีเนื้อที่ประมาณ 19,090 ไร่ หรือ 53 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
- สภาพพื้นที่ของตำบลด่านแม่คำมัน ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชและไม้ผลต่าง ๆ พื้นที่ทางตอนใต้ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มและมีน้ำขังเรียกว่า “บึง” จึงเหมาะแก่การขุดสระเลี้ยงปลาและทำนาบัว อาชีพเลี้ยงปลาและทำนาบัวจึงเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน ตำบลด่านแม่คำมัน
- อาณาเขตตำบลด่านแม่คำมันมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จดกับ ตำบลชัยจุมพลและตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ จดกับ ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลไผ่ล้อมและตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จำนวนหมู่บ้าน
- ตำบลด่านแม่คำมัน มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ
1. หมู่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านด่านแม่คำมันเหนือ
2. หมู่ 2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านชำผักหนาม
3. หมู่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านเนินกว้าว
4. หมู่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านด่านแม่คำมันกลาง
5. หมู่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านด่านแม่คำมัน
6. หมู่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยบ่อทอง
7. หมู่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านด่านแม่คำมันใต้
8. หมู่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านด่านแม่คำมันพัฒนา
หมายเหตุ จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เต็มทุกหมู่บ้าน

จำนวนประชาชนในตำบลด่านแม่คำมัน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านด่านแม่คำมันเหนือ

190

246

298

544

2

บ้านชำผักหนาม

263

330

357

687

3

บ้านเนินกว้าว

196

285

337

622

4

บ้านด่านแม่คำมันกลาง

213

325

337

662

5

บ้านด่านแม่คำมัน

236

366

376

742

6

บ้านห้วยบ่อทอง

165

233

246

479

7

บ้านด่านแม่คำมันใต้

173

270

292

562

8

บ้านด่านแม่คำมันพัฒนา

184

334

319

653

รวม

1,620

2,389

2,562

4,951

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการ เกษตร เช่น ทำนา, ปลูกหอมแดง และมีข้าราชการในท้องที่จำนวนร้อยละ 5 ของประชาชนทั้งหมดในตำบลด่านแม่คำมัน ทั้งนี้ประชาชนมีอาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน คือ ค้าขาย, การทอผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การทำเกษตรผสมผสาน

หน่วยธุรกิจในตำบล
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง
- โรงสี จำนวน 9 แห่ง
- ร้านค้า(ของชำและเบ็ดเตล็ด) จำนวน 72 แห่ง
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ จำนวน 8 แห่ง
- ร้านเสริมสวย จำนวน 13 แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- จำนวนสถาบันการศึกษา

ชื่อโรงเรียน

เลขที่ตั้ง

ระดับ

จำนวนนักเรียน

จำนวนข้าราชการครู

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่ 8

ก่อนวัยเรียน

36

32

0

2

2. โรงเรียนบ้านชำผักหนาม

หมู่ที่ 2

ประถมศึกษา

20

17

1

3

3. โรงเรียนบ้านห้วยทราย

หมู่ที่ 3

ประถมศึกษา

25

24

5

1

4. โรงเรียนด่านแม่คำมัน

หมู่ที่ 8

ประถมศึกษา

111

95

4

8

5. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

หมู่ที่ 4

มัธยมศึกษา

146

180

9

10

รวมทั้งสิ้น

338

348

19

24

- สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดด่านแม่คำมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
วัดใหม่เจริญสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
วัดบ้านชำผักหนาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

- ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแข่งเรือพายเล็ก
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีฉลากชลอม
ประเพณีฉลากภัตร
ประเพณีบวชนาคสามเณรและวันที่ 5 ธันวามหาราช

การสาธารณสุข
- จำนวนสถานพยาบาล
สถานีอนามัยประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน (คลีนิก) จำนวน 5 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลด่านแม่คำมัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
- ตู้ยามตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  • วัดด่านแม่คำมัน                                  ตั้งอยู่หมู่ที่  5       
  • วัดใหม่เจริญสุข                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  4
  • วัดบ้านชำผักหนามชัยมงคล               ตั้งอยู่หมู่ที่  2
  • ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ
   • ประเพณีลอยกระทง
   • ประเพณีแข่งเรือพายเล็ก
   • ประเพณีสงกรานต์    
   • ประเพณีตักบาตรเทโว
   • ประเพณีสลากชลอม
   • ประเพณีสลากภัตร 
   • ประเพณีบวชนาคสามัคคี

          การสาธารณสุข

 • จำนวนสถานพยาบาล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน  ตั้งอยู่หมู่  4    จำนวน  1  แห่ง
  • สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)                                   จำนวน  5   แห่ง

         การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 • ศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจำหมู่บ้าน          หมู่ที่  1- หมู่ 8 
 • ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                    หมู่ที่  1- 8

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจภูธร                               จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  2
 • หน่วยบริการประชาชน                       จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5


          การบริการขั้นพื้นฐาน

 • การคมนาคม
  • ทางหลวงหมายเลข  1196  สายด่านแม่คำมัน-ปลายราง    จำนวน  1  สาย
  • ถนนลูกรัง  53  สาย                       ระยะทาง   31,520  เมตร
  • ถนนดิน  12  สาย                          ระยะทาง  11,300  เมตร
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  17  สาย         ระยะทาง    7,859  เมตร
  • การโทรคมนาคม
   • ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน                      จำนวน  1  แห่ง
   • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                            จำนวน  14  ตู้
   • โทรศัพท์คู่สาย  TOT                             จำนวน  50  สาย
  • การไฟฟ้า
    • มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
  • แหล่งน้ำธรรมชาติ
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
     • ลำน้ำ,ลำห้วย                  จำนวน  14  สาย
     •   บึง,หนอง และอื่น ๆ         จำนวน   11  แห่ง
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
  • ฝาย                        จำนวน  14  แห่ง
  • บ่อน้ำตื้น                 จำนวน  92  แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน         จำนวน  14  แห่ง
สระกักเก็บน้ำ           จำนวน  20  แห่ง 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน