ประกาศสอบราคาจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายคลองบึงมาย
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุเผาศพ)
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ประกาศของวันที่
  ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
  ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล)
โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ด่านแม่คำมัน
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายคลองบึงมาย
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุเผาศพ)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ประกาศของวันที่ 14 ก.ย. 58
  ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
  ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะกล้องวงจรปิด (CCTV)
โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำและถนนชำรุด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย5 บ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
โครงการ ขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง หมู่ที่ 2
โครงการ วางท่อเมนประปาบ้านด่านแม่คำมันพัฒนา หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ด่านแม่คำมัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนางพลอย เดชต่วน และซอยนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์ หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังโรงเรียนด่านแม่คำมัน-ลำห้วยบ่อทอง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม
โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยทราย-วังถ้ำ คลองห้วยทรายสายที่ 1 และสายที่ 2 หมู่ที่ 3
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล)
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 6
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าชำผักหนาม - บ้านห้วยมุ่น
โครงการขุดลอกคลองพระสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7