ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งงดการปฏิบัติหน้าที่บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์และการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)ประจำปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564
พิธีเปิดอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่เหลือผู้ประสบวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันจัดโครงการการออกกำลังกายผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "กิจกรรมการรำไม้พลอง"

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมอบรมโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันต้อนรับนายอำเภอลับแลในการเยี่ยมศูนย์กักตัวLocal Quarantineระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
พิธีเปิดศูนย์กักตัว Local Quarantine ระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม

โครงการชาวด่านแม่คำมันใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันสำคัญในราชพิธี รัฐพิธีสำคัญของชาติ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564) กิจกกรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้านและเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันสนับสนุนถังขยะและเก้าอี้ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงา
กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้มีกลุ่มเสี่ยงโควิด ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโคก หนอง นา โมเดลและอ่างเก็บน้ำบึงมาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
(ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2564 ตามพระราชกฤษฎีกา (ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ประจำปี พ.ศ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ขยายออกไป 2 เดือน)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
โครงการแข่งขันเรืออพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563
ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว) การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ"์
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2563 ตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดประโยชน์การใช้งานในราชการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โครงการ การฝึกอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการทำบายศรี และร้อยมาลัย
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่จำเป็น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

กิจกรรมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดี ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
ประกาศการขยายระเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอก(จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล

กิจกรรมวันปิยมหาราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รับข้อเสนอราคาจ้างเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562
กิจกรรมการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิต ภาวนา) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.ด่านแม่คำมัน ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โครงการอบรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร/การติดเชื้อ HIV กิจกรรม "การดูแล ห่วงใยใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในชุมชน"

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาชนให้มีส่วนร่วมในชุมชน กิจกรรม "เด็กด่านแม่คำมัน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา(กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3Rs  
วันเฉลิมพระชนมพรรษานางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมผู้พิการ “ภายใต้กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำอาชีพจักสานเพื่อส่งเสริมรายได้ของคนพิการ” 

โครงการสภาเด็ก  ร้อง เล่น ดนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562  

กิจกรรมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ หมู่ที่ 1    
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 
   
โครงการให้ความรู้ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ด้านสาธารณสุข สุขอนามัย "อาหารและการดำเนินชีวิตประจำวัน"    
            
โครงการให้ความรู้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ด้านสิทธิประโยชน์ กฎหมาย ระเบียบคนพิการ และสุขภาวะด้านร่างกาย

โครงการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการภายใต้กิจกรรม "การทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า

โครงการสวัสดิการเคลื่อนที่ เพิ่มชีวีให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตำบลด่านแม่คำมัน

อบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการขยะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลด่านแม่คำมัน
กิจกรรมการประกวดและประกาศผลการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน
โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมกับประชาชน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา

อบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมการประกวดและประกาศผลการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลด่านแม่คำมัน “กิจกรรมอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์” (น้ำยาล้างจานและ น้ำยาปรับผ้านุ่ม)

อบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมเดินขบวนงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2562

กิจกรรมการประกวดและประกาศผลการประกวดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน
กิจกรรมการประกวดและประกาศผลการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ โดย หมูู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน

อบรมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

อบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมการประกวดและประกาศผลการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ โดย หมูู่ที่ 4 บ้านด่านแม่คำมันกลาง

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561
เดินรณรงค์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ หมูู่ที่ 4 บ้านด่านแม่คำมันกลางร่วมใจพัฒนา บริหารจัดการขยะ อย่างถูกวิธี
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมันจำนวน15หลังโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ
อบต.ด่านแม่คำมันร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นรอบบึงมายได้จัดกิจกรรมอนุกรักษ์พันธุ์พืช และสมุนไพรท้องถิ่น

อบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการ ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันเรือพายเล็กประเภท 3 ฝีพาย และโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ "งานเย็บเสื้อทูนิค"
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ "งานด้นกระเป๋าด้วยมือ"
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลด่านแม่คำมัน กิจกรรมการทำขนมไทย (ขนมชั้นดอกกุหลาบ)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลด่านแม่คำมัน กิจกรรมการทำของชำร่วยด้วยการจักสาน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอลับแล
โครงการสวัสดิการเคลื่อนที่ เพิ่มชีวีให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดใหม่เจริญสุข
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสภาฯขับเคลื่อนชุมชนหัวใจสีขาว รวมพลังต่อต้านยาเสพติดและติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการสวัสดิการเคลื่อนที่เพิ่มชีวีให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการสภาฯขับเคลื่อนชุมชนหัวใจสีขาว รวมพลังต่อต้านยาเสพติดและติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการสวัสดิการเคลื่อนที่เพิ่มชีวีให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมผู้พิการ ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้จัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์