ผลการดำเนินงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายภายในหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้าน หมู่ที่ 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายชิด เลิศจันทร์ หมู่ที่ 7
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก จากหน้าโรงเรียนด่านแม่คำมัน - หน้าบ้านสารวัตรประจักษ์ เฟื่องมณี หมู่ที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ด่านแม่คำมัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านด่านแม่คำมันใต้ หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง
หมู่ที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนประปาบ้านด่านแม่คำมันพัฒนา หมู่ที่ 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยทราย-วังถ้ำ , คลองห้วยทรายสายที่ 1 และคลองห้วยทรายสายที่ 2 หมู่ที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังโรงเรียนด่านแม่คำมัน-ลำห้วยบ่อทองและก่อสร้างท่อ คสล.ระบายน้ำต่อจากลำเหมือง คสล.ลงลำห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนางพลอย เดชต่วน และซอยนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์ หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 5 บ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครั้งที่2)
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครั้งที่2)
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดขยายคลองบึงมาย
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมัน(เมรุเผาศพ)หมู่4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมัน(เมรุเผาศพ)หมู่4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดลองลำเหมืองห้วยทราย - วังถ้ำ ,คองห้วยทรายสายที่1 และคองห้วยทรายสายที่2หมู่ที่ 3
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านชำผักหนาม - บ้านห้วยมุ่น
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดลอกคลองพระสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทองหมู่ที่ 6
เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน