ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช.1

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองแช่แห้ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก (งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน) หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำแบบหอสูง (ขนาด 4,000 ลิตร) (งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน) หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายหลังบ้าน - คลองคล้า หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านแม่คำมัน เป็นศูนย์ประชุมประจำตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางเหลี่ยม น้ำทุ่ง บ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเนินกว้าว-บ้านชำผักหนาม (ตอน 3) หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรหนองสองห้องลงคลองห้วยมุ่น หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันหมู่ที่5