ประกาศราคากลางและแบบ ป.ป.ช.1

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองแช่แห้ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก (งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน) หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำแบบหอสูง (ขนาด 4,000 ลิตร) (งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน) หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายหลังบ้าน - คลองคล้า หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านแม่คำมัน เป็นศูนย์ประชุมประจำตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางเหลี่ยม น้ำทุ่ง บ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเนินกว้าว-บ้านชำผักหนาม (ตอน 3) หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรหนองสองห้องลงคลองห้วยมุ่น หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันหมู่ที่5

ประกาศราคากลาง โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายหน้าบ้าน หมู่ที่ 8

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า) (แบบ บ.ช.1)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพักจากหน้าโรงเรียนด่านแม่คำมัน-หน้าบ้านสารวัตรประจักร เฟื่องมณี หมู่ 1

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในหมู่บ้านรอบหมู่บ้าน
(จุดที่ 1 และจุดที่ 2) หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายชิด เลิศจันทร์ หมู่ 7
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองบ่อทองเหนือ หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 700 ลบ.ม. และหมู่ที่ 8 จำนวน 700 ลบ.ม.
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากคลองพระเทพลงสู่บึงมาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการกั้นห้องกระจกโครงคร่าวอลูมิเนียม
ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสมนึก ลำห้วยบ่อทอง (ตอน 3) หมู่ที่ 1

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยช้าง (หน้าบ้านผู้ช่วยมืด) หมู่ที่ 8
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วและวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศราคากลาง โครงกาปรับปรุงระบบประปาบ้านด่านแม่คำมันใต้ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งแช่แห้ง หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพุ่ย เครือคำ หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยทรายใต้ หมู่ที่ 3

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. โดยเปลี่ยนหลังคาที่ทำการ อบต.ด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมือง สายบ้านนายตัน ดีปัญญา และลำเหมืองส่งน้ำจากสระห้วยบ่อทองเหนือ หมู่ที่ 6

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเนินกว้าว - ชำผักหนาม หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสี อินตัน หมู่ที่ 8
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไม้-หน้าโรงเรียนชำผักหนาม(นายชุม บัวอ่อน ตอน 3) หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านห้วยบ่อทอง
ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดขยายคลองคลองบึงมาย
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยทราย - วังถ้ำ,คลองห้วยทรายสายที่1,คลองห้วยทรายสายที่2
ประกาศราคากลางโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมัน (เมรุเผาศพ)
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำและถนนชำรุด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังโรงเรียนด่านแม่คำมัน-ลำห้วยบ่อทอง และก่อสร้างท่อ คสล.ระบายน้ำต่อจาก
ลำเหมือง คสล.ลงลำห้วยบ่อทอง
โครงการขุดลอกคลองพระสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 7
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านชำผักหนาม-บ้านห้วยมุ่น
โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 5 บ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนางพลอย เดชต่วน และซอยบ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์ หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3)แบบไม่ตอกเข็ม
โครงการขุดเพิ่มปปริมาณกักเก็บน้ำหนองสองห้อง หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยทราย-วังถ้ำ,คลองห้วยทรายสายที่ 1 และคลองห้วยทรายสายที่ 2 หมู่ที่ 3
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 6
โครงการวางท่อเมนประปาบ้านด่านแม่คำมันพัฒนา หมู่ที่ 8