ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 อบต.ด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธํนวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดลองลำเหมืองห้วยทราย - วังถ้ำ ,คองห้วยทรายสายที่1 และคองห้วยทรายสายที่2หมู่ที่ 3
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง หมู่ที่2
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านชำผักหนาม - บ้านห้วยมุ่น
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดลอกคลองพระสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทองหมู่ที่ 6