ผลการดำเนินงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณรอบสระหนองแช่แห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ลาดยางสายหน้าบ้าน-หลังบ้าน หมู่ที่7 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองแช่แห้ง (ช่วงที่1) บริเวณหนองแชร์แห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนม.ค. 2563-มี.ค.2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศ ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.. สายภายในหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ พร้อมบ่่อพัก สายหน้าบ้าน หมู่ที่ 8

ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดลองลำเหมืองห้วยทราย - วังถ้ำ ,คองห้วยทรายสายที่1 และคองห้วยทรายสายที่2หมู่ที่ 3
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง หมู่ที่2
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านชำผักหนาม - บ้านห้วยมุ่น
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการขุดลอกคลองพระสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทองหมู่ที่ 6เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน