รายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

โครงการขุดขยายคลองบึงมาย หมู่ที่5 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โครงการก่อสร้างฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมัน(เมรุเผาศพ)หมู่ที่4
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านชำผักหนาม-บ้านห้วยมุ่น

โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยทราย-วังถ้ำ,คลองห้วยทรายสายที่1 และคลองห้วยทรายสายที่2 หมู่ที่ 3
โครงการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสระหนองสองห้อง หมู่ที่ 2
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาบ้านห้วยช้างและระบบประปาบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่6
ขุดลอกคลองพระสวัสดิ์พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 7
เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน