สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน สถานที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีประชาชน หมู่ที่ 7 ่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ค้ดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน