วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2562 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตำบลด่านแม่คำมัน ได้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนตำบลด่านแม่คำมัน

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน