ด้วยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน โดยมีท่านนายกเวช  อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ บริการให้กับผู้รับการอบรม และมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวฯ

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน