ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้จัดทำโครงการ การฝึกอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการทำบายศรี และร้อยมาลัย ในวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวจังหวัดเชียงราย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลด่านแม่คำมันได้นำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพได้

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน