นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2563 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลับแล ได้จัดโครงการดังกล่าว ณ วัดใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 4 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการต่างๆ และอสม.ตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563


 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน