สาระสำคัญของสัญญาโครงการซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
สาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
สาระสำคัญของสัญญาโครงการถนนดินตัดใหม่สายบ้านนายถึง ดวงปุ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
สาระสำคัญโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนด่านแม่คำมัน โรงเรียนชำผักหนาม โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน