สาระสำคัญของสัญญา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุค จำนวน 1 วง 1 คืน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง โครงการจัดงานแข่งขันเรือพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณงาน โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างเหมาแต่งหน้าทำผมพร้อมชุดแต่งกายนางนพมาศ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน