องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม


เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน