องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้รับการประสานงานจากสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ว่ากรมประมงจะดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เขตตำบลด่านแม่คำมัน