ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการป้องกันการริบสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น