1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล. สายหน้าบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ ตามโครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้านตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางสายบ้านนายวาด อ่อนวงษ์ หมู่ ๕ ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางน้อย เตชา หมู่ที่ ๑ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายไหล่ทางสายหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยบ่อทองเหนือ-ใต้(ช่วง ๑)หมู่ที่ ๖ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLEDสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง