ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนัก(ชุดโต๊ะทำงานหน้าท็อป PVC จำนวน ๑ ชุด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ซีซี. พร้อมอุปกรณ์จำเป็น จำนวน ๑,๑๔๓ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง