นายอำเภอลับแลเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันขอบคุณผู้สนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภคระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันขอบคุณผู้สนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภคระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันรับริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคสิ่งของจำเป็นสำหรับสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันสนับสนุนถังขยะและเก้าอี้ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะ

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้มีกลุ่มเสี่ยงโควิด ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26