ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน 3โรงเรียน(โรงเรียนด่านแม่คำมัน,โรงเรียนบ้านชำผักหนาม,โรงเรียนบ้านห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวางท่อพีวีซีระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีฉีดพ่นกำจัดวัชพืช กลุ่มGLycines และสารเคมีกำจัดวัชพืชกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 1,4 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้เก็บของบานเปิด 8 บาน) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเแพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการสร้างประตูปิด-เปิด หน้าบล็อก หน้าบ้านนายตา ดวงแก้ว หมู่ 5 ต.ด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้นวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวางท่อ คสล. เพื่อระบบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่บ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง