นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เป็นประธานเปิดโครงการการออกกำลังกายผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "กิจกรรมการรำไม้พลอง" เพื่ออบรมให้ความรู้ และฝึกออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีห่างไกลจากโรคภัย ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอลับแลมาร่วมมอบความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในการจัดโครงการครั้งนี้ด้วย