สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3986 อต.รหัสครุภัณฑ์ 001 45 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโต๊ะทำงานระดับนักบริหาร ขนาด 160*79*76 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติการเบื้องต้น) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้านและเส้นทางจราจรในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 8 รายการ หมู่บ้านกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้านและเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง