วันที่ 21 กันยายน 2564 นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันตำบลด่านแม่คำมัน ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมพิธี ณ ท่าน้ำวัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์