วันที่ 23 กันยายน 2564 นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล กิ่งกาชาดอำเภอลับแล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์