สาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อผ้าม่านกรองแสง หน้าต่าง-ประตู/ผ้าม่าน พร้อมติดตั้งสำหรับภายในอาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง