ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อผ้าม่านกรองแสงหน้าต่าง-ประตู/ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับภายในอาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง