สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณงานโครงการลอยกระทง ปรจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถเอนกประสงค์ (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหลังบ้าน หมู่1-หมู่8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงานหินคลุกบดอัด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,075 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 2 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน(อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน 28 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง