วันที่ 14 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแกผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่่
ตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 50 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์