สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 4728 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ