ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินบริเวณบล็อกหน้าบ้านนายสุพจน์ แสงทอง หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเหล็ก มีโช้ค ปรับสูง-ต่ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อโต๊ะประชุมขนาดเล็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง