บันทึกข้อความการลดใช้พลังงาน

-บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการลดใช้พลังงาน พ.ศ.2564
-บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการลดใช้พลังงาน พ.ศ.2563

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงาน

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน พ.ศ.2564

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน พ.ศ.2563

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการลดใช้พลังงาน

-คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล พ.ศ.2564

-คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล พ.ศ.2563