สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง 4 ประตู ยี่ห้อ มิสซูบิชิ ะเบียน กฉ 4728 อต. รหัสครุภัณฑ์ 00001 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ พร้อมหลังคากันสาด เชื่อมทางเดินระหว่างอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการตำบลด่านแม่คำมันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง