"การจดทะเบียนพาณิชย์"

1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันเลิกกิจการ
2.  กรณี แจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ทำการแทนทายาท หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท

คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบการพาณิชย์ หมายถึง
e บุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)
e ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
e นิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 6

e การทำโรงสีข้าง การทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
e ขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น วันหนึ่งวันใดขายได้ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าไว้เพื่อขาย มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
e การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ๆ ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตามและสินค้ามีค่ารวมทั้งสิ้นใสวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
e การ ประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด อย่างเดียว หรือว่าหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันใดวัน หนึ่งเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
e การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดยรถไฟหรือรถรางหรือรถ ยนต์ประจำทางการขายทอดตลาดรับซื้อขายที่ดิน การให้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคารการโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549

e การขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิตัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
e การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
e การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
e การบริการอินเตอร์เน็ต
e การใช้พื้นที่ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
e การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
e การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเกี่ยวกับการบันเทิง
e การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและเกม
e การให้บริการร้องเพลง ฟังเพลง โดยคาราโอเกะ
e การให้บริการเครื่องเล่นเกม
e การให้บริการตู้เพลง
e โรงแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้างการ้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
e การค้าเร่ การค้าแผงลอย
e พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล
e พาณิชยกิจของนิติบุคคลซื้อได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
e พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
e กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย

รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

e พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศคณะปฏิวัติฉบบที่ 141 ลงวันที่ 15 พ.ศ. 2515

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

e เลิกชนิดประกอบการกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
e เปลี่ยนขื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
e ย้ายสำนักงานใหญ่
e เปลี่ยนผู้จัดการ
e เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
e เพิ่มหรือลดทุน
e ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขาโรงเก็บสินค้าหรือตัวแทนค้าต่าง ๆ
e อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

1. การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี    
e คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2. หลักฐานประกอบคำขอ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
e เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รบผิดชอบในการประกอบการในประเทศกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
e สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศ
e หนังสือมอบอำนาน (ถ้ามี)

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

มีเอกสารดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2. หลักฐานประกอบการขอ
e สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ จำนวน 1 ชุด หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศ
e สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ หนังสือแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศไทย ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
e หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การจดทะเบียนเลิก

1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2. หลักฐานประกอบการขอ
e สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของกิจการ จำนวน 1 ชุด หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศ
e ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
e หนังสือรับฝากบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี
e สำเนาเอกสารสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
e สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการในกรณีที่ผู้ประกอบการถึงแก่กรรม หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

e จดทะเบียนตั้งใหม่                                50 บาท

e จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงครั้งละ                 20 บาท

e จดทะเบียนเลิก                                   20 บาท

e ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ        30 บาท

e ตรวจเอกสาร ครั้งละ                            20 บาท

e คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ            30 บาท

บทกำหนดโทษ

1. ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนแสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.

2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียน พาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่ายไม่จัดทำป้ายชื่อมีความผิดต้องระวางโทษ ไม่เกิน 200 บาท และถ้าทำผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.

3. ผู้ประกอบการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริตปลอมปนสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบ กิจการต่อไปไม่ได้เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

4. ผู้ประกอบการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน