ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบีญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษี และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องเเจ้งให้มารับหลักประกันสัญญาจ้างคืน(ครั้งที่2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเรื่องผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องปรุเจาะรูใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องผลพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ (วาตภัย) ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์
และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เบอร์โทรกู้ชีพกู้ภัย อบต.ด่านแม่คำมัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมกองช่าง

 
ประกาศสอบราคาจ้าง

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประกาศเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
 
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนน คคสล.สายทางเข้าฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศราคากลาง-โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ลาดยาง
สายหลังบ้าน หม่ที่1-หมู่ที่8 (ระยะทาง 1570) ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำที่ชำรุด
หมู่ 1และหมู่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 1
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร


ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมันหมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรเเอสฟัลต์ลาดยางสายหลังบ้าน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ท ี่8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 6 ต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยนยน 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการเสริมผิว
จราจรแอสฟัสต์ ลาดยางสายหลังบ้านหมู่ 1 - หมู่ 8 (ระยะทาง 1570 ม.)
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฌาปนสถานตำบลด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มการาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...
วารสาร / แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ / จดหมายข่าว
 

วารสาร
แผ่นพับประฯชาสัมพันธ
จดหมายข่าวปฯระจำเดือน

ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือก/ตัดสินใจผลการจัดจ้าง
 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือก/ตัดสินใจโครงการวางท่่อ คสล..ระบายน้ำ พร้มอบ่อพักน้ำ สายหน้าบ้าน หมู่ที่ 8

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาจัดจ้าง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรเเอสฟัสต์ลาดยาง
สายหลังบ้าน หมู่1-หมู่8 (ระยะทาง1570 ม.)ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 ประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ สายหน้าบ้าน หมู่ที่ 8
 ประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก จากหน้าโรงเรียนด่านแม่คำมัน - หน้าบ้านสารวัตรประจักษ์ เฟื่องมณี หมู่ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฌาปนสถาน ตำบลด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสต์ลาดยางสายหลังบ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 (ระยะทาง 1570 ม. )
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน)ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
อ่านเพิ่มเติม...

สาระสำคัญของสัญญา

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองแช่แห้ง
(ช่วงที่ 1) บริเวณหนองแช่แห้ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านแม่คำมัน

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยบ่อทอง ต.ด่านแม่คำมัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 


นายก อบต. ด่านแม่คำมัน
โทร 084-8168272
คำแถลงนโยบายนายก


นางนคภิญญ์ เมฆธูป
ปลัด อบต. ด่านแม่คำมัน

งานบริการประชาชน

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
สายตรงนายก อบต.
084-816-8274
ติดต่อ สำนักงาน
055-816222
แฟกซ์
055-816131
Facebook

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ