ประวัติความเป็นมาของตำบล


ตำบลด่านแม่คำมันเป็น 1ใน 7 ของอำเภอลับแลและเป็นตำบลที่เก่าแก่เมื่อประมาณ 100 ปี เศษ มาแล้ว โดยแยกมาจากตำบลทุ่งยั้ง ในอดีตเป็นป่าทึบมีต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมากและมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น ช้าง เสือ ฯลฯ มีลำคลองไหลผ่านตลอดทั้งปี จึงมีราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอลับแลเข้ามาตั้งบ้านเรือนในสมัยนั้นช้างป่าและสัตว์ต่างๆ ลงมาดื่มน้ำในแม่น้ำเป็นประจำ จึงมีทางเดินของสัตว์ป่า เรียกว่าด่านสัตว์ และมีต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่ไกล้วัดเดิม (วัดด่านแม่คำมันปัจจุบัน) และต้นมะค่านี้จะมีน้ำไหลตลอดปีสมัยนั้นราษฎรเรียกว่า "ด่านมะค่ามัน" ปัจจุบันเรียกเพี้ยนไปว่า "ด่านแม่คำมัน" เป็นชื่อของตำบลและหมู่บ้านในเวลาต่อมา
(ที่มา จากคำบอกกล่าวของผู้อาวุโส)เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน