วิสัยทัศน์

" มุ่งนำองค์กรให้เป็นเลิศด้านการพัฒนา ร่วมส่งเสริมฯ สนับสนุนฯ ชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุข "


คำขวัญ

 

"แข่งเรือพายขึ้นชื่อ   แลเลื่องลือถิ่นหอมแดง
พันธุ์ปลาหนองแช่แห้ง   บึงมายแหล่งรากบัวงาม "