ศักยภาพในตำบล

 

  • ฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายสภา อบต. (มีสมาชิก อบต.  16  คน)
  • ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 5 ส่วนราชการ  ดังนี้
    • สำนักปลัด
    • กองคลัง
    • กองช่าง
    • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    • กองสวัสดิการสังคม
 • มีบุคลากรปฏิบัติงานใน  อบต. จำนวนทั้งสิ้น   43  คน  ดังนี้
    • พนักงานส่วนตำบล                 จำนวน  15 คน
    • ลูกจ้างประจำ                          จำนวน    1 คน
    • พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   
    • พนักงานจ้างทั่วไป                   จำนวน   10  คน
    • พนักงานจ้างเหมาบริการ         จำนวน   17  คน