สำนักปลัด

สำนักปลัดมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนอัตรากำลัง งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติตำบล งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง