ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลด่านแม่คำมัน ครั้ง 1/2567

สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี2566 ของวัดใหม่เจริญสุข โดยผ่านถนนเส้นหลักหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช ของผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 1,3,5,7 ตำบลด่านแม่คำมัน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมพาผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน ทัศนศึกษานอกสถานที่
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้เข้ารับฟังคือกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน รายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2566)

ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกา(ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15% ประจำปี พ.ศ. 2566)
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง ราคาประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจดังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (มาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร)

โครงการโภชนาการเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำดอกไม้จันทร์ ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแลและคณะพร้อมด้วยนายเวช อ่อนวงษ์ นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านแม่คำมันได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้มอบวัสดุให้กับบ้านผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลด่านม่คำมัน กิจกรรมทำดอกไม้ใบเตย มะกรูด ประจำปี 2566

นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้ออกพื้นที่สำรวจบ้านผู้ประสบภัยจากพายุวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำดอกไม้จันทร์ ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ และวันผ้าไทยแห่งชาต

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาคลุมเมรุ ทอด ณ วัดใหม่เจริญสุขหมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมกับสโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อ่างเก็บน้ำบึงมาย หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ "กิจกรรมออกกำลังกายโยคะแบบง่าย" ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ "กิจกรรมออกกำลังกายด้วยไม้พลอง" ประจำปี 2566

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ "กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างง่าย" ประจำปี 2566

การให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1-8 ตำบลด่านแม่คำมัน

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประเพณีอัฐมีบูชาและเข้าร่วมขบวนศิลปวัฒนธรรมในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนี ประจำปี2566

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 ณ วัดด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมแข่งขันกีฬา หัวดงเกมส์ครั้งที่ 21 ประจำปี2566
พิธีถวายราชสักการะ ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องยกเลิกประกาศ
การขายทอดตลาดรถราชการจำนวน 1 คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องการขายทอดตลาดรถราชการจำนวน 1 คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอลับแล

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตำบลด่านแม่คำมันที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ร่วมมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ
หมู่ที่1 หมู่ที่8 หมู่ที่4 หมู่ที่7 และหมู่ที่5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมเปิดงานนมัสการพระเเท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธนิภาพในการปฏิบัหติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอปท.ต้นเเบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรม "ห่มดิน" เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว โคกหนองนาโมเดล" หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการแข่งขันเรืออพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (หอมแดงเกมส์)
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรกิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยเพื่อผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเเม่เเห่งชาติ ณ วัดม่อนใหญ่ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมันได้เข้าร่ามประชุมหน่วยปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการประเมินตนเอง เพื่อตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดพิธีโคกหนองนาโมเดล ตำบลด่านแม่คำมัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ยินดีต้อนรับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมันรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกโดยการประเมินบุคคล
เพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครผู้ดููแลเด็ก
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565
กิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัติยราชนารี ณ วัดพระเเท่นศิลาอาสน์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งงดการปฏิบัติหน้าที่บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์และการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564
พิธีเปิดอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่เหลือผู้ประสบวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันจัดโครงการการออกกำลังกายผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "กิจกรรมการรำไม้พลอง"

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมอบรมโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันต้อนรับนายอำเภอลับแลในการเยี่ยมศูนย์กักตัวLocal Quarantineระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
พิธีเปิดศูนย์กักตัว Local Quarantine ระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
โครงการชาวด่านแม่คำมันใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันสำคัญในราชพิธี รัฐพิธีสำคัญของชาติ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564) กิจกกรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้านและเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันสนับสนุนถังขยะและเก้าอี้ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงา
กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้มีกลุ่มเสี่ยงโควิด ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโคก หนอง นา โมเดลและอ่างเก็บน้ำบึงมาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
(ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2564 ตามพระราชกฤษฎีกา (ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ประจำปี พ.ศ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ขยายออกไป 2 เดือน)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
โครงการแข่งขันเรืออพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563