ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต สายบริเวณประปา หมู่ที่1 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศราคากลาง-โครงการจัดซื้อรถบรรทุก-ดีเซลล์ ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ลาดยางสายหลังบ้าน หมู่ที่1 หมู่ที่8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 6บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ลาดยาง สายหน้าบ้าน-หลังบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่6 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองแช่แห้ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก
(งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน) หมู่ที่ 1

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำแบบหอสูง (ขนาด 4,000 ลิตร) (งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน) หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายหลังบ้าน - คลองคล้า หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านแม่คำมัน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านแม่คำมัน เป็นศูนย์ประชุมประจำตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางเหลี่ยม น้ำทุ่ง บ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเนินกว้าว-บ้านชำผักหนาม (ตอน 3) หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรหนองสองห้องลงคลองห้วยมุ่น หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันหมู่ที่5