รู้จัก อบต.ด่านแม่คำมัน

ตำบลด่านแม่คำมันเป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอลับแล และเป็นตำบลที่เก่าแก่เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว โดยแยกมาจากตำบลทุ่งยั้ง  ตำบลด่านแม่คำมัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   19,090 ไร่  หรือประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม   มีสภาพความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเกษตรกรรม ทำนา  ปลูกหอมแดง  อ้อย  และพืชไร่อื่น ๆ พื้นที่ทางตอนใต้ของตำบลเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีน้ำท่วมขัง เรียกว่า “บึงมาย” จึงเหมาะแก่การขุดสระเลี้ยงปลา ทำนาผักบุ้ง และนาข้าว (เมื่อก่อนจะมีบัวหลวงเป็นจำนวนมาก ) สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลด่านแม่คำมันเป็นอย่างดี
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  ตั้งอยู่ทางหลวงสาย 1196 ด่านแม่คำมัน – ปลายราง  หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ           จดกับ ตำบลชัยจุมพลและตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศใต้               จดกับ ตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันออก     จดกับ  ตำบลไผ่ล้อมและตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันตก       จดกับ ตำบลดงคู่  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ประชากร
เขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน แบ่งออกเป็น  8    หมู่บ้าน   จำนวน   1,535ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  5,197  คน  เพศชาย 2,518  คน เพศหญิง  2,679  คน