ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2564

 
ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 อบต.ด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563