รายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก