ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำปะปา
สะอาดด้วยระบบปะปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย)หมู่ 2 ปี2565

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำปะปา
สะอาดด้วยระบบปะปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย)หมู่ 3 ปี2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำปะปา
สะอาดด้วยระบบปะปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย)หมู่ 4 ปี2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำปะปา
สะอาดด้วยระบบปะปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย)หมู่ 7 ปี2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ
ปะปาสะอาดด้วยระบบปะปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย)หมู่ 8 ปี2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ลาดยางสายหลังบ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ท ี่6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยช้าง บ่อทอง หมู่ที่ 6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์