ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
อีเมล: Danmeakhommon@hotmail.com
โทรศัพท์: 055-816222
แฟกซ์: 055-816131

เบอร์โทรศัพท์หมายเลขภายใน

ที่อยู่: ห้องนายก อบต. 055 - 816222 ต่อ 11

ที่อยู่: ห้องปลัด อบต. 055 - 816222 ต่อ 12

ที่อยู่: สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม 055 - 816222 ต่อ 13

ที่อยู่: กิจการสภา 055 - 816222 ต่อ 14

ที่อยู่: กองคลัง 055 - 816222 ต่อ 15

ที่อยู่: กองช่าง 055 - 816222 ต่อ 16

ที่อยู่: ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 055 - 816222 ต่อ 17

ที่อยู่: ประชาสัมพันธ์ 055 - 816222 ต่อ 0

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน