ปี2566

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2566

ปี2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2565

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2564
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2564
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2564

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สาระสำคัญของสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2563
 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน