สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายรัตน์ เงินอุไร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่พร ทิพงษ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายแทน ฟักมี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาตามโครงการต่อเติมรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางขึ้นลงที่ทำการเกษตรของราษฎรพื้นที่ หมู่ที่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาแบ็คโฮขุดดินปิดกั้นทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้การเกษตรในฤดูแล้ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน