สาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่่อระบายน้ำ คสล. ที่หลุดล่วงลงคลองด่านเนื่องจากน้ำกัดเซาะ หมู่ 1 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบริเวณคลองพระทุ่งยั้ง หมู่ 5 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการลงลูกรังไหล่ทางถนน คสล.สายลำห้วยมุ่น หมู่ 2 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 7340 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการขุดดินเปิดทางน้ำและปั้นคันดินปิดกั้นทางน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ที่หลุดล่วงลงคลองด่าน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ที่หลุดล่วงลงคลองด่าน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ หมู่ 8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน