สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ยี่ห้อ M/S ทะเบียน กฉ 4728 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. เพื่อระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่บ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์